KOSZYK
KWOTA
0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
PRZEJDŹ DO KOSZYKA

Regulamin sklepu internetowego

 

§ 1

Postanowienia wstępne

 

1.    Sklep internetowy „Zamawiaj Online”, dostępny pod adresem internetowym https://sklep.nijwa.pl, prowadzony jest przez NIJWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kutnie, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000198877, NIP 7750001935, REGON 004736206.

2.    Niniejszy regulamin skierowany jest do Przedsiębiorców i określa zasady i tryb zawierania z Przedsiębiorcą Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu.

 

§ 2

Definicje

 

1.    Sprzedawca - NIJWA sp. z .o.o. z siedzibą w Kutnie przy ul. Holenderskiej 3, kod pocztowy 99-300, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000198877, o kapitale zakładowym 17.261.975,00 zł, NIP 7750001935, REGON 004736206.

2.    Klient - każdy podmiot będący Przedsiębiorcą, dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

3.    Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

4.    Przedsiębiorcy mający status konsumenta - osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

5.    Sklep, Sklep internetowy - platforma umożliwiająca składanie Zamówień przez Klienta prowadzona przez Sprzedawcę i dostępna pod adresem internetowym https://sklep.nijwa.pl.

6.    Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

7.    Regulamin - niniejszy dokument określający zasady zawierania Umów Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klientów. Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy. Akceptacja postanowień Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna dla złożenia Zamówienia.

8.    Zamówienie - oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość, składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, określające Produkt, co do którego Klient składa ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży oraz dane Klienta konieczne dla ewentualnego zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży.

9.    Konto, Indywidualne Konto - konto Klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

10.  Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

11.  Formularz Zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

12.  Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości Produktów.

13.  Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą, za zapłatą Ceny. Wszystkie Produkty prezentowane w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych
oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

14.   Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Produktu za zapłatą Ceny powiększonej o ew. opłaty dodatkowe, w tym koszty wysyłki, której warunki określa w szczególności niniejszy Regulamin. Umowa Sprzedaży jest zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, po akceptacji Zamówienia przez Sprzedawcę na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Umowa Sprzedaży określa w szczególności Produkt, jego główne cechy, Cenę, koszty wysyłki oraz inne istotne warunki. Nie stanowi zawarcia Umowy Sprzedaży ani zobowiązania do jej zawarcia jedynie dodanie Produktu do Koszyka na stronie internetowej.

15.   Cena – określona w złotych polskich lub w innej walucie kwota wynagrodzenia brutto (uwzględniająca podatek) należnego Sprzedawcy tytułem przeniesienia własności Produktu na Klienta zgodnie z Umową Sprzedaży. Cena nie zawiera kosztów dostawy, chyba że warunki stosowane w konkretnym przypadku stanowią inaczej.

16.   Newsletter – usługa elektroniczna, która umożliwia korzystającym z niej Klientom otrzymywanie od Sprzedawcy cyklicznych informacji o Produktach, Sklepie internetowym, w tym nowościach i promocjach na podany przez Klienta adres e-mail,
za wyraźną zgodą Klienta. Zasady świadczenia przez Sprzedawcę usług Newsletter określa odrębny regulamin udostępniony w ramach Sklepu internetowego.

 

§ 3

Kontakt ze Sklepem

 

1.    Adres Sprzedawcy: NIJWA sp. z o.o., ul. Przepiórcza 2, 64-620 Piła.

2.    Adres e-mail Sprzedawcy: sklep@nijwa.com.pl.

3.    Numer telefonu Sprzedawcy: + 48 723 883 165.

4.    Numer rachunku bankowego Sprzedawcy:

ING Bank Śląski S.A. - 65105000861000002273636742.

5.    Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

6.    Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 – 16:30.

 

§ 4

Wymagania techniczne

 

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania Zamówień na Produkty, niezbędne są:

a.   urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu: Internet Explorer, Chrome, Firefox, Opera,

b.   aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

c.   włączona obsługa plików cookies,

d.   zainstalowany program FlashPlayer.

 

 

 

 

§ 5

Informacje ogólne

 

1.         Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2.         Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta.

3.         Składanie Zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu, albo po założeniu Konta, albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

4.         Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami netto/brutto. Odstępstwa od zasady waluty polskiej są wyraźnie zaznaczone. W przypadku przyjęcia przez Polskę jako oficjalnej waluty Euro, ceny na stronach Sklepu internetowego wyrażane będą w okresie przejściowym w złotych polskich i w euro, a po jego ustaniu – w euro. W przypadku powstania wątpliwości czy cena Produktu  jest wyrażona w złotych polskich czy w euro, do czasu przyjęcia jako oficjalnej waluty Euro, przy braku wyraźnego zaznaczenia że cena wyrażona jest w Euro, należy rozumieć, iż cena jest wyrażona w złotych polskich.

5.         Ceny widniejące na stronie internetowej Sklepu, jak również opisy Produktów  stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.

6.         Cena podana przy każdym Produkcie jest obowiązująca do czasu wyczerpania zapasów magazynowych.

7.         Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany Cen Produktów prezentowanych na stronie Sklepu internetowego, zamieszczania informacji o nowych Produktach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzenia w nich zmian.

8.         Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby Produkty prezentowane na stronie Sklepu internetowego pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedającego. W przypadku niedostępności całości lub części Produktu objętego Zamówieniem, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego. W przypadku niemożności spełnienia świadczenia przez Sprzedającego z powodu niedostępności Produktu, Sprzedający niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 (czternastu) dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Kupującego i zwróci Kupującemu całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

9.         Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się Cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany w podsumowaniu Zamówienia.

10.      Gdy charakter przedmiotu umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) Ceny, informacja o sposobie, w jaki Cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w wiadomości zwrotnej e-mail.

11.      Rozmowy telefoniczne oraz korespondencja elektroniczna i papierowa prowadzone w związku działalnością Sklepu internetowego mogą być nagrywane i archiwizowane. Ujawnienie jakichkolwiek szczegółów wynikających z tych rozmów lub korespondencji jest niedopuszczalne, chyba że za wyraźną zgodą nadawcy i adresata albo gdy jest to konieczne ze względu na dochodzone przez spółkę prowadzącą Sklep internetowy roszczenie, w szczególności wobec adresata lub nadawcy, lub gdy jest to niezbędne ze względu na przepis prawa i na żądanie uprawnionego do tego organu państwa.

12.      Różnice pomiędzy wyglądem Produktu prezentowanego na stronie Sklepu internetowego, a wyglądem Produktu  dostarczonego do Kupującego, wynikające ze zmiany formy graficznej opakowań nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego Produktu.

13.      Wszystkie prezentowane na stronie Sklepu internetowego Produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi.

 

§ 6

Zasady składania Zamówienia

 

1.         Sklep umożliwia składanie Zamówień Klientom niezarejestrowanym oraz Klientom zarejestrowanym posiadającym Indywidualne Konto.

2.         Zamówienia bez rejestracji:

a)    jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – należy wypełnić formularz Zamówienia „kontynuuj jako Gość” poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,

b)   kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić Zamówienie.

c) wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić Zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 5.

3.       Zamówienia Klientów zarejestrowanych:

a)     aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji,

b)     założenie Konta w Sklepie jest darmowe,

c)      logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji,

d)     Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres podany w § 3.

 

§ 7

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 

1.         Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

a.         odpłatnie - przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,

b.         bezpłatnie - odbiór osobisty dostępny pod adresami:

·         Piła, ul. Przepiórcza 2, 64-620 Piła,

·         Tarnowo Podgórne k/Poznania, ul. Krucza 2, 62-080 Tarnowo Podgórne,

·         Karski k/Ostrowa Wielkopolskiego, ul. Polna 1, 63-410 Karski,

·         Kutno, ul. Holenderska 3, 99-300 Kutno,

·         Nowa Wieś Wielka k/Bydgoszczy, ul. Zakładowa 1, 86-060 Nowa Wieś Wielka,

·         Rzgów k/Łodzi, ul. Krasickiego 1, 95-030 Rzgów.

2.         Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

a.         płatność kartą płatniczą,

b.         płatność przy odbiorze,

c.         płatność za pobraniem,

d.         płatność przelewem na konto bankowe Sprzedawcy (wysyłka lub odbiór Produktu po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy),

e.         płatność BLIK,

f.          przelew internetowy.

Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem upoważnionych serwisów.

 

§ 8

Wykonanie umowy sprzedaży

 

1.         Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Indywidualnego Konta Klienta lub korzystając z Formularza Zamówienia „kontynuuj jako Gość” zgodnie z § 6 Regulaminu.

2.         Wybór zamawianych Produktów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do Koszyka. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia.

3.         Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

4.         Przystąpienie do realizacji Zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty.

5.         W przypadku wyboru przez Klienta:

a.         płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 2 (dwóch) dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie Zamówienie zostanie anulowane,

b.         płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki,

c.         płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 2 (dwóch) dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.

6.         Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

7.         W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

8.         Na łączny termin oczekiwania na otrzymanie przez Klienta Produktu (termin dostawy) składa się czas przygotowania Zamówienia do wysyłki przez Sprzedawcę oraz czas doręczania Produktu przez przewoźnika.

9.         Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

a.         w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznych lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy,

b.         w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,

c.       w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu - Produkt będzie                                                                                                  gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

Do powyższego czasu należy doliczyć czas doręczania Produktu przez danego przewoźnika, który uzależniony jest od wybranej przez Klienta formy dostawy.

10.       Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby dostawa Produktu nastąpiła w czasie podanym w karcie Produktu w Sklepie internetowym. W przypadku niemożliwości dostawy Produktu w wyżej wymienionym czasie, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany przez Sprzedawcę.

11.      Dostawa Produktu realizowana jest we współpracy z wybraną przez Sprzedającego firmą kurierską. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany firmy kurierskiej, także po zawarciu umowy z Kupującym.

12.     W momencie przekazania Produktów firmie kurierskiej Kupujący jest powiadamiany o tym fakcie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany w Zamówieniu. Kupujący ma możliwość śledzenia stanu swojego Zamówienia poprzez swoje Konto w Sklepie internetowym oraz poprzez link znajdujący się w e-mailu potwierdzającym Zamówienie.

13.     Koszt dostawy Produktu przez kuriera jest uzależniony od objętości Produktów i widoczny jest przy każdym z Produktów. Koszt dostawy jest wiążący w momencie składania Zamówienia.

14.     W momencie przyjęcia Produktu Kupujący zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od tej pory Produkt staje się własnością Kupującego.

15.     Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

 

§ 9

Prawo odstąpienia od umowy

 

1.         Przedsiębiorca, mający status konsumenta,  może w terminie 14 (czternastu) dni odstąpić od Umowy Sprzedaży, w oparciu o obowiązujące przepisy kodeksu cywilnego oraz właściwych ustaw.

2.         Sprzedawca wyłącza możliwość zwrotu części elektrycznych.

3.         Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Przedsiębiorcy lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

4.         W przypadku Umowy Sprzedaży, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

5.         Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Przedsiębiorcę oświadczenia o odstąpieniu przed upływem tego terminu.

6.         Oświadczenie może być wysłane za pomocą poczty elektronicznej poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail albo za pomocą tradycyjnej poczty poprzez przesłanie oświadczenia na adres Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu.

7.         W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.

8.         W przypadku odstąpienia od Umowy Sklep zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym został zwrócony Produkt.

9.         Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności dokonanych przez Klienta do chwili otrzymania z powrotem Produktu lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Produktu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10.      Klient ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.

11.      W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Kupujący ponosi koszty odesłania Produktu/ów do Sprzedawcy.

12.      Zwrotu płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że strony uzgodnią inaczej.

13.      Zwracany w związku z odstąpieniem od Umowy Produkt musi być kompletny (wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami, stanowiącymi jego integralną część, jeżeli takie były dołączone), nie może nosić śladów użytkowania wykraczających poza zwykły zarząd rzeczą. Do zwracanego Produktu należy dołączyć oryginał dokumentu sprzedaży, oraz wypełniony i podpisany formularz zwrotu Produktu. Dokumenty należy przykleić na zewnątrz opakowania tak, aby Sprzedający miał do nich dostęp bez konieczności otwierania przesyłki.

14.      Zwracany przez Klienta Produkt powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

15.      Po otrzymaniu i przyjęciu Produktu Sprzedający wystawi Kupującemu fakturę korygującą, którą odeśle na adres Kupującego.

16.      Prawa konsumenta i przedsiębiorcy dokonującego zakupów w celach związanych z prowadzoną działalnością jednak nie posiadających dla kupującego charakteru zawodowego do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni

17.      Klient ponosi koszty przesyłki w przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy.

 

§ 10

Reklamacja i gwarancja

 

1.       Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

2.       Strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi, za wyjątkiem umów zawieranych z Przedsiębiorcami mającymi status konsumenta.

3.       Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym         Regulaminie adresy Sprzedawcy. Przebieg procedury reklamacyjnej oraz uprawnienia podmiotu składającego reklamację, wynikają z obowiązujących przepisów kodeksu cywilnego oraz właściwych ustaw.

4.       Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie,  nie później niż w terminie 14  (czternastu) dni.

5.       Produkty odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.

6.       Kupujący ma obowiązek ocenienia stanu Produktu i jego zgodności z Zamówieniem w momencie dostawy przez Kuriera i w jego obecności. W przypadku uszkodzenia Produktu należy w obecności Kuriera sporządzić protokół reklamacyjny, zawierający opis uszkodzenia. Reklamowany Produkt, należy wraz z fakturą sprzedaży zwrócić Kurierowi. Koszt transportu ponosi Sprzedający. Kiedy Produkt znajdzie się ponownie w magazynie Sklepu internetowego i zasadność reklamacji zostanie potwierdzona, po wymienianie Produktu na nowy zostanie on wysłany do Kupującego na koszt Sprzedającego.

7.       W wypadku Produktów objętych gwarancją producenta, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji jest każdorazowo prezentowana na stronie Sklepu internetowego.

 

§ 11

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 

1.         Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

2.         Warunkiem sfinalizowania zakupów w Sklepie jest podanie wszelkich wymaganych danych Klienta oraz zaznaczenie odpowiedniego pola stanowiącego wyrażenie zgody Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora oraz pola dotyczącego potwierdzenia zaznajomienia się i akceptacji niniejszego Regulaminu.

3.         Dane osobowe Klientów zbierane i przetwarzane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są wyłącznie w celu skutecznego potwierdzenia otrzymania i przyjęcia Zamówienia do realizacji oraz dostawy Produktu pod wskazany przez Kupującego adres, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu dostarczenia materiałów informacyjnych, ofert marketingowych w formie Newslettera.

4.         Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

a.         W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

b.         W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności lub dostawy.

5.         Klient ma prawo w każdym czasie, do wglądu w przechowywane przez Sprzedawcę dane osobowe, ich zmiany, poprawiania lub całkowitego usunięcia z systemu w sytuacjach dopuszczonych przez stosowne przepisy prawne.

6.         Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże Umowy.

7.         Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i krzywdy spowodowane jego działaniem lub zaniechaniem wynikającym z otrzymanych przez niego od Kupującego nieprawidłowych danych.

8.         Każdy użytkownik ma możliwość zapisania się do Newslettera – informacji handlowej. Zapisanie się na listę następuje poprzez zaznaczenie na etapie rejestracji odpowiedniego pola w formularzu (do tego celu potrzebny jest tylko adres e-mail). Z prenumeraty Newslettera można zrezygnować w każdej chwili poprzez link podany w biuletynie lub poprzez poinformowanie Sklepu drogą mailową na adres sklep@nijwa.com.pl. Po odwołaniu, dane adresu e-mail zostaną natychmiast usunięte z bazy prenumeraty.

9.         Sklep używa między innymi tak zwanych plików „cookies”, które przyczyniają  się do większej użyteczności, funkcjonalności oraz łatwości obsługi Sklepu. Instrumenty te ułatwiają Klientom również szybsze poruszanie się po stronie Sklepu. Dodatkowo, pliki „cookies” pozwalają zmierzyć częstotliwość odsłon strony oraz najchętniej oglądane Produkty. „Cookies” to małe pliki tekstowe, które są przechowywane w systemie komputera. Informujemy, że niektóre z tych plików zostają przeniesione z serwera  Sklepu do systemu komputerowego Klienta. Istnieje możliwość zablokowania plików „cookies” w każdym momencie, o ile używana przeglądarka posiada stosowną funkcję. Należy pamiętać, że po blokadzie plików „cookies” możliwość korzystania z niektórych funkcji Sklepu zostanie w znacznym stopniu ograniczona lub wyłączona.

§ 12

Postanowienia końcowe

 

1.       Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2.       Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.  Wszystkie Zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania Zamówienia przez Klienta.
Po dokonanej zmianie, nowe brzmienie Regulaminu opublikowane zostanie na stronie internetowej https://sklep.nijwa.pl  z nową datą 13.07.2023r.

3.       Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Sklepu internetowego.

4.         Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożonego Zamówienia oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Produkt dowodu zakupu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu internetowego.

5.         W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

6.         Sprzedawca informuje, że korzystanie ze Sklepu internetowego za pośrednictwem przeglądarki internetowej, w tym składanie Zamówienia, a także nawiązywanie połączenia telefonicznego, może być związane z koniecznością poniesienia kosztów połączenia z siecią Internet (opłata za przesyłanie danych) lub kosztów połączenia telefonicznego, zgodnie z taryfą dostawcy usług, z którego korzysta Klient.

7.         Sklep internetowy (i prowadząca go spółka) nie ponosi odpowiedzialności za szkody i krzywdy wynikające z niewłaściwego działania serwera, na którym umieszczona jest platforma internetowa Sklepu; tyczy się to w szczególności skutków błędów w działaniu stron internetowych, brak dostępu do nich oraz innych awarii, uszkodzeń lub zakłócenia w funkcjonowaniu usług internetowych.

8.         W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy Sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sporu polubownie. Prawem właściwym
dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

9.         Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym https://nijwa.com.pl/ oraz w wersji pisemnej pod adresem siedziby spółki.

10.      Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 13.07.2023r.

 

 

 

Kutno, dnia 12.07.2023r.

 

Zamów przez telefon

Zamów przez telefon

723 883 165

661 310 070

sklep@nijwa.com.pl


Zamów przez telefon

CENTRUM CZĘŚCI UŻYWANYCH

+48 723 983 821 

+48 (24) 3570129

+48 609 150 031

+48 (24) 3570128


Zapisz się do newslettera
WYBÓR TEMATU

Administratorem Twoich danych osobowych jest wybrana spółka z GRUPY NIJWA, w zależności od preferencji użytkownika. Dowiedz się więcej o przetwarzaniu Twoich danych osobowych klikając w ten link

Formularz kontaktowy