KOSZYK
KWOTA
0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
PRZEJDŹ DO KOSZYKA

Polityka prywatności

01.04.2024

Niniejszy dokument zawiera informacje o przetwarzaniu Państwa danych osobowych przez GRUPĘ NIJHOF WASSINK, na którą składa się odpowiednio każda z niżej wymienionych spółek:

 • Nijwa sp. z o.o.

 • Nijwa Lease sp. z o.o.

 • Nijhof Wassink sp. z o.o.

 • Nijwa Select sp. z o.o.

(dalej: „Spółka”) w związku z korzystaniem z usług dostępnych na stronie internetowej www.nijwa.com.pl (dalej: „Strona”), a także w związku z nawiązywaniem lub utrzymywaniem kontaktów ze Spółką za pośrednictwem innych kanałów komunikacji, w tym poczty e-mail, połączeń telefonicznych lub tradycyjnej korespondencji pocztowej.

 1. Warunki przetwarzania danych osobowych
  Zgodnie z art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO” lub „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych”) informujemy, że:

  1. W zależności od tego, z którym z podmiotów z GRUPY NIJHOF WASSINK łączy Panią/Pana określona relacja (np. złożony wniosek, zawarta umowa, złożone zapytanie, etc.) Administratorem Twoich danych osobowych jest odpowiednio jedna ze społek z siedzibą przy ul. Holenderskiej 3, 99-300 Kutno:

   • Nijwa sp. z o.o. lub

   • Nijwa Lease sp. z o.o. lub

   • Nijhof Wassink sp. z o.o. lub

   • Nijwa Select sp. z o.o.

  2. Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony u Administratora Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez mail: : IOD@nijwa.com.pl

  3. Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

   Cel przetwarzania danych

   Podstawa prawna przetwarzania danych

   Składanie i realizacja zamówień na Stronie, a także podejmowanie czynności zmierzających do zawarcia umowy,

   art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz realizacja umowy) – w odniesieniu do zamawiającego


   art. 6 ust. 1 lit f) RODO (prawnie uzasadniony interes – kontakt z osobami składającymi zamówienie w imieniu zmawiającego) - w odniesieniu do osób występujących w imieniu zamawiającego

   Zawieranie i realizacja umów

   art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (zawarcie oraz realizacja umowy) – w odniesieniu do stron umowy np. klienta, dostawcy


   art. 6 ust. 1 lit f) RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora – zapewnienie kontaktu z osobami realizujący umowę lub zamówienie) - w odniesieniu do przedstawicieli, osób odpowiedzialnych za realizację umowy (osoby kontaktowe po stronie klienta, dostawcy)

   Obsługa procesu reklamacji dotyczących oferowanych produktów lub usług

   art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz realizacja umowy) – w odniesieniu do zamawiającego


   art. 6 ust. 1 lit f) RODO (prawnie uzasadniony interes – kontakt z osobami składającymi reklamacje w imieniu zmawiającego) - w odniesieniu do osób występujących w imieniu zamawiającego

   Wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących wystawiania i przechowywania dokumentów księgowych

   art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek prawny)

   Prowadzenie postępowania rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, kontakt z wybranymi kandydatami

   art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (zgoda – wyrażona poprzez wyraźne działanie potwierdzające tj. przesłanie dokumentów aplikacyjnych) w przypadku przekazania przez kandydata szerszego zakresu danych niż jest to wskazane w przepisach prawa


   art. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy)


   art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek prawny)

   Przyjmowanie zapytań i udzielanie odpowiedzi (za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na Stronie lub poprzez kontakt email, telefoniczny, pocztowy)

   art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes – zapewnienie kontaktu z Administratorem, przyjmowanie zapytań dotyczących oferowanych przez niego towarów i/lub usług oraz udzielenie odpowiedzi

   Prowadzenie działań promocyjno-marketingowych, w tym za pośrednictwem narzędzi komunikacji elektronicznej (np. email).

   Wybrane formy komunikacji takie jak np. wysyłanie newsletterów mogą wymagać uzyskania dodatkowej zgody na podstawie odrębnych przepisów prawa.

   art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes – marketing bezpośredni własnych usług),

   Prowadzenie działań analitycznych i statystycznych dotyczących aktywności użytkowników na Stronie za pośrednictwem cookies lub innych podobnych technologii. Instalowanie plików cookies w tym celu może wymagać uzyskania dodatkowej Pani/Pana zgody na podstawie odrębnych przepisów prawa.

   art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes – prowadzenie działań analitycznych i statystycznych dotyczących Strony w celu rozwoju i udoskonalania usług

   Dochodzenie roszczeń oraz podjęcie działań w związku z procesem windykacji należności, a także obrona przez roszczeniami

   art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes – ustalanie, dochodzenie roszczeń, podejmowanie działań o charakterze windykacyjnym, obrona przed roszczeniami)

  4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty działające na zlecenie administratora danych, tj. podmioty świadczące usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii, agencje marketingowe, podmioty wchodzące w skład Grupy Nijhof Wassink, a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.

  5. W przypadku, gdy jest Pani/Pan przedstawicielem Naszego klienta (zamawiającego) lub dostawcy Administrator przetwarzać będzie Pani/Pana dane kontaktowe (np. imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko służbowe) w związku z realizowaną współpracą lub w celu jej nawiązania. W przypadku, gdy danych tych nie pozyskaliśmy bezpośrednio od Pani/Pana, otrzymaliśmy je od Naszego klienta, lub dostawcy którego jest Pani/Pan przedstawicielem.

  6. Dane osobowe będą przechowywane:

   1. Dane osobowe kandydatów do pracy będą przechowywane:

    1. do momentu zakończenia procesu rekrutacji na wskazane w ogłoszeniu stanowisko;

    2. w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Administratora - do momentu wycofania tej zgody.

    3. Po wskazanym wyżej okresie, dane osobowe przechowywane będą przez czas, jaki właściwe przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

   2. Dane osobowe Kontrahentów będą przechowywane przez okres realizacji umowy o współpracę, a po tym okresie przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

   3. Dane osobowe Klientów będą przechowywane przez:

    1. okres realizacji umowy o współpracę – w przypadku przetwarzania danych w celu zawarcia oraz realizacji umowy o współpracę,

    2. okres niezbędny do rozpatrzenia złożonej reklamacji – w przypadku przetwarzania danych w celu obsługi procesu składanych reklamacji,

    3. do momentu rozstrzygnięcia sporu / rozliczenia stron, z uwzględnieniem właściwych terminów przedawnienia roszczeń – w przypadku przetwarzania danych w celu dochodzenia roszczeń i podejmowania działań o charakterze windykacyjnym,

    4. do momentu wniesienia przez sprzeciwu – w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,

    5. e) po okresach wskazanych w pkt a) - d) przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

   4. Dane osobowe osób kontaktowych i użytkowników strony będą przechowywane:

    1. do momentu wycofania zgody - w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,

    2. b) do momentu skutecznego wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
     Po wskazanym wyżej okresie dane osobowe będą archiwizowane przez czas, w którym właściwe przepisy prawa nakazują przechowywanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, a następnie będą usuwane lub anonimizowane.

  7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują następujące prawa:

   • prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych,

   • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych - w przypadku gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu i na warunkach określonych w przepisach Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,

   • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

  8. Wszystkie wskazane wyżej prawa mają zastosowanie w zakresie wynikającym z przepisów Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Powyższe prawa można realizować poprzez wysłanie wniosku na adres siedziby Administratora lub w przypadku kontaktu drogą email, na adres: IOD@nijwa.com.pl

  9. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w przypadku, gdy obowiązek taki wynika z przepisów ustawy o rachunkowości oraz przepisów prawa podatkowego (w zakresie wystawiania dokumentów księgowych i ich przechowywania). Podanie danych na potrzeby realizacji pozostałych celów (opisanych w pkt. 3) jest dobrowolne, lecz może okazać się niezbędne do ich realizacji tj. udzielania odpowiedzi na zapytanie, zamówienia usługi, zawarcia i realizacji umowy lub skorzystania ze Strony.

Polityka Cookies

 1. Odwiedzając Stronę (dalej także jako „Serwis”) możemy zbierać od użytkownika informacje takie jak identyfikatory plików cookie, informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii.

 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika i przeznaczone do korzystania ze stron internetowych Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 3. Identyfikatory plików cookies, a także informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii w niektórych sytuacjach mogą stanowić dane osobowe.

 4. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika Strony pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Strony, NIJWA sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Holenderskiej 3, 99-300 Kutno.
  Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  • umożliwienia użytkownikiem korzystania z Strony oraz zapewnienia poprawnego działania jego funkcjonalności (Cookies niezbędne);

  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Strony korzystają z jego stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości (Cookies analityczne)

 5. W ramach Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

 6. W ramach Strony stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

  Nazwa

  Dostawca

  Domena

  Kategoria

  Rodzaj

  _gcl_au

  com.pl

  nijwa.com.pl

  Marketing

  3 miesiące

  _gcl_au

  nijwa.com.pl

  nijwa.com.pl

  Marketing

  3 miesiące

  _ga_#

  com.pl

  nijwa.com.pl

  Marketing

  24 miesiące

  _ga_#

  nijwa.com.pl

  nijwa.com.pl

  Marketing

  24 miesiące

  _ga

  com.pl

  nijwa.com.pl

  Marketing

  24 miesiące

  _ga

  nijwa.com.pl

  nijwa.com.pl

  Marketing

  24 miesiące

  _clck

  com.pl

  nijwa.com.pl

  Statistics

  12 miesięcy

  _clck

  nijwa.com.pl

  nijwa.com.pl

  Statistics

  12 miesięcy

  _clsk

  nijwa.com.pl

  Statistics

  1 dzień

  _clsk

  com.pl

  nijwa.com.pl

  Statistics

  1 dzień

  CLID

  www.clarity.ms

  nijwa.com.pl

  Statistics

  12 miesięcy

  MUID

  bing.com

  nijwa.com.pl

  Marketing

  12 miesięcy

  MR

  bing.com

  nijwa.com.pl

  Marketing

  7 dni

  SRM_B

  bing.com

  nijwa.com.pl

  Marketing

  12 miesięcy

  SM

  c.clarity.ms

  nijwa.com.pl

  Marketing

  sesja

  MUID

  c.clarity.ms

  nijwa.com.pl

  Marketing

  12 miesięcy

  MR

  c.clarity.ms

  nijwa.com.pl

  Marketing

  7 dni

  ANONCHK

  c.clarity.ms

  nijwa.com.pl

  Marketing

  1 dzień

  XSRF-TOKEN

  nijwa.com.pl

  nijwa.com.pl

  Necessary

  1 dzień

  nijwa_samochody_i_ciagniki_volvo_i_renault_truck_session

  nijwa.com.pl

  nijwa.com.pl

  Necessary

  1 dzień

  IDE

  doubleclick.net

  nijwa.com.pl

  Marketing

  12 miesięcy

  CookieConsent

  nijwa.com.pl

  nijwa.com.pl

  Necessary

  12 miesięcy

  test_cookie

  doubleclick.net

  nijwa.com.pl

  Marketing

  1 dzień

  object(#-#-##:#:#.#)

  nijwa.com.pl

  nijwa.com.pl

  Necessary

  trwałe

  tC

  nijwa.com.pl

  nijwa.com.pl

  Necessary

  trwałe

  tPL

  nijwa.com.pl

  nijwa.com.pl

  Necessary

  trwałe

  tMQ

  nijwa.com.pl

  nijwa.com.pl

  Necessary

  trwałe

  tTf

  nijwa.com.pl

  nijwa.com.pl

  Necessary

  trwałe

  t3D

  nijwa.com.pl

  nijwa.com.pl

  Necessary

  trwałe

  tTDu

  nijwa.com.pl

  nijwa.com.pl

  Necessary

  trwałe

  tTDe

  nijwa.com.pl

  nijwa.com.pl

  Necessary

  trwałe

  tADu

  nijwa.com.pl

  nijwa.com.pl

  Necessary

  trwałe

  tADe

  nijwa.com.pl

  nijwa.com.pl

  Necessary

  trwałe

  tTE

  nijwa.com.pl

  nijwa.com.pl

  Necessary

  trwałe

  tAE

  nijwa.com.pl

  nijwa.com.pl

  Necessary

  trwałe

  _cltk

  www.clarity.ms

  nijwa.com.pl

  Statistics

  sesja

  rc::a

  gstatic.com

  nijwa.com.pl

  Necessary

  trwałe

  rc::c

  gstatic.com

  nijwa.com.pl

  Necessary

  sesja

  tnsApp

  nijwa.com.pl

  Necessary

  trwałe

  TESTCOOKIESENABLED

  youtube.com

  nijwa.com.pl

  Marketing

  1 dzień

  remote_sid

  youtube.com

  nijwa.com.pl

  Marketing

  sesja

  LAST_RESULT_ENTRY_KEY

  youtube.com

  nijwa.com.pl

  Marketing

  sesja

  YSC

  youtube.com

  nijwa.com.pl

  Marketing

  sesja

  VISITOR_INFO1_LIVE

  youtube.com

  nijwa.com.pl

  Marketing

  180 dni

  VISITOR_PRIVACY_METADATA

  youtube.com

  nijwa.com.pl

  Marketing

  180 dni

  yt-remote-device-id

  youtube.com

  nijwa.com.pl

  Marketing

  trwałe

  yt-remote-cast-installed

  youtube.com

  nijwa.com.pl

  Marketing

  sesja

  yt-remote-cast-available

  youtube.com

  nijwa.com.pl

  Marketing

  sesja

  yt-remote-session-app

  youtube.com

  nijwa.com.pl

  Marketing

  sesja

  yt-remote-session-name

  youtube.com

  nijwa.com.pl

  Marketing

  sesja

  yt-remote-fast-check-period

  youtube.com

  nijwa.com.pl

  Marketing

  sesja

  yt-remote-connected-devices

  youtube.com

  nijwa.com.pl

  Marketing

  trwałe

  YtIdbMeta#databases

  youtube.com

  nijwa.com.pl

  Marketing

  trwałe

  LogsDatabaseV2:V#||LogsRequestsStore

  youtube.com

  nijwa.com.pl

  Marketing

  trwałe

  ServiceWorkerLogsDatabase#SWHealthLog

  youtube.com

  nijwa.com.pl

  Marketing

  trwałe

  iU5q-!O9@$

  youtube.com

  nijwa.com.pl

  Marketing

  sesja

  #-#

  youtube.com

  nijwa.com.pl

  Marketing

  sesja

  ads/ga-audiences

  google.com

  nijwa.com.pl

  Marketing

  sesja

  c.gif

  c.clarity.ms

  nijwa.com.pl

  Statistics

  sesja

  pagead/1p-user-list/#

  google.com

  nijwa.com.pl

  Marketing

  sesja

  pagead/1p-conversion/#/

  google.com

  nijwa.com.pl

  Marketing

  sesja

  td

  www.googletagmanager.com

  nijwa.com.pl

  Statistics

  sesja

  iU5q-!O9@$

  youtube.com

  nijwa.com.pl

  Marketing

  sesja

 7. Wchodząc po raz pierwszy na stronę internetową Strony użytkownikowi wyświetli się baner, który poinformuje go o używaniu plików cookies oraz umożliwi zarządzanie nimi. Użytkownik może zarządzać plikami cookies jakie są instalowane na jego urządzeniu tj. wyrazić zgodę na wszystkie kategorie plików cookies lub tylko niektóre z nich. Może też w dowolnym momencie cofnąć udzielone zgody klikając na przycisk „Odrzucam wszystkie”. Jeśli użytkownik akceptuje instalowanie wszystkich kategorii plików cookies powinien kliknąć przycisk „Akceptuję wszystkie”. Aby zarządzać ustawieniami plików cookie dla danej kategorii plików cookie, należy kliknąć w przycisk „Szczegóły zgód”, przesunąć odpowiedni przycisk na banerze plików cookies, a następnie kliknąć w przycisk „Zapisz i zamknij”. Możliwość zarządzania plikami cookies nie dotyczy niezbędnych plików cookies, których nie można wyłączyć ani odrzucić.

 8. Użytkownik może także, w każdym czasie zmienić ustawienia plików cookies w ustawieniach oprogramowania służącego do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa). Przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika Strony. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

 9. Operator Strony informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 10. Operator Strony zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Polityce Cookies. Wszelkie zmiany będą publikowane na stronach Serwisu.

Zamów przez telefon

Zamów przez telefon

723 883 165

661 310 070

sklep@nijwa.com.pl


Zamów przez telefon

CENTRUM CZĘŚCI UŻYWANYCH

+48 723 983 821 

+48 (24) 3570129

+48 609 150 031

+48 (24) 3570128


Zapisz się do newslettera
WYBÓR TEMATU

Administratorem Twoich danych osobowych jest wybrana spółka z GRUPY NIJWA, w zależności od preferencji użytkownika. Dowiedz się więcej o przetwarzaniu Twoich danych osobowych klikając w ten link

Formularz kontaktowy